מעשה מגונה

המונח “מעשה מגונה” מוכר לכולנו, כמעשה מיני שמבצעים באדם ללא רצונו והסכמתו החופשית. עם זאת, לעיתים קיים “טשטוש” בין עבירה של מעשה מגונה, לבין עבירות מין אחרות. אף יותר מכך, ישנם אנשים הסבורים כי מעשה “קטן” (לכאורה, כמובן), כמו ליטוף או מגע באדם אחר, ללא הסכמתו, לא בהכרח ייחשב כמעשה מגונה. אך סברה לחוד ומציאות לחוד. הגדרתו של מעשה מגונה קבועה בחוק העונשין, תשל”ז–1977 (להלן: “חוק העונשין”). מעשה מגונה מוגדר בתור “מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”. מכאן, נראה כי השמירה על כבוד האדם וצניעות גופו הינה ערך עליון. ניתן אף ללמוד זאת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שם מצוינת זכותו של האדם לשמירה על פרטיותו. כמו כן, נוכל ללמוד כי גם בחוק העונשין עומד המחוקק על חומרתו של מעשה מגונה ובהתאם מחוקק את העונש בגין מעשה זה. בהתאמה, בחוק העונשין ישנן ארבע דרגות חומרה של מעשה מגונה והענישה עליהן, היא כמובן בהתאם.

במאמר המובא לפניכם/ן, נסקור את נושא המעשה המגונה. תחילה, נציג מה ייחשב כמעשה מגונה, מהי משמעותו של המעשה המגונה וכן מהו העונש בגינו. בהמשך, נבחין בין מעשים מגונים שונים, כמו מעשה מגונה בתוך המשפחה, מעשה מגונה בקטין ואף נעמוד על ההבדלים בין מעשים מגונים אלו לבין מעשה מגונה בפומבי. לבסוף, נציג מספר דרכים להתמודדות עם מעשה מגונה.

כל זאת – נכתב לידיעתכם/ן ונוחיותכם/ן, הגולשים והגולשות, כדלקמן. נבקש להעיר כי המאמר שלהלן אינו מהווה תחליף לייעוץ של עורך דין מומחה בתחום הפלילי.

מהו מעשה מגונה:

כאמור, מעשה מגונה הינו מעשה בעל אופי מיני שנעשה על ידי האדם המבצע אותו, על מנת להגיע לסיפוק, גירוי וריגוש או ביזוי מיני. מעשה מיני יוכל להתפרש במגוון דרכים וצורות, כמו נגיעה באיברים מוצנעים, “עינוג עצמי”, ליטוף של איבר מוצנע או כל איבר בגוף שלא כדין וללא הסכמה, התערטלות בפומבי שלא כדין ועוד. למעשה, ניתן לומר באופן חד משמעי כי מעשה מגונה ייחשב כמעשה בעל אקט מיני ואופי מיני, שאינו מעשה סדום או אונס.

מעשה מגונה על פי חוק העונשין:

סעיפים 349–348 בחוק העונשין מציגים את הגדרתו של המעשה המגונה. הסעיפים המוזכרים אף מבחינים בין ארבע דרגות חומרה של מעשה מגונה, דרגות שאותן נציג ונבחן כדלקמן:

הדרגה הקלה ביותר היא מעשה מגונה הנעשה בפומבי בפני מי שגילו עולה על 16 שנים, ללא הסכמתו ו/או תוך ניצול יחסי תלות, מרות וכדומה. הענישה על מעשה כזה, תהיה עד שנת מאסר מאחורי סוגר ובריח. חומרת העונש משתנה במקרה שבו המעשה המגונה ייעשה בפני אדם שגילו מתחת ל- 16 שנים ואז העונש יעמוד על עד 3 שנות מאסר. נעיר כי בהמשך המאמר, נעסוק שוב בהרחבה במעשה מגונה בפומבי וכן נציג סיטואציות שייחשבו כמעשה מגונה בפומבי.

הדרגה השנייה היא עבירה של מעשה מגונה שאינו נעשה בפומבי, בפני מי שגילו עולה על 16 שנים. העונש על מעשה מגונה זה עומד על עד 3 שנות מאסר. כמו כן, העונש עשוי להשתנות במקרה שבו העבירה נעשית בפני מי שגילו מתחת ל–18 שנים אך מעל 14 שנים וכן אם העבירה נעשית תוך כדי קיום של יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה ואז העונש יעמוד על עד 4 שנות מאסר. חשוב לציין כי גם מעשה שייעשה בפני אדם שגילו עולה על 18 שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, עונשו יעמוד על עד 4 שנות מאסר.

הדרגה השלישית היא עבירה של מעשה מגונה שנעשה באדם תוך כדי שימוש בכוח או באמצעי לחץ. במקרים אלו, העונש יעמוד על עד 7 שנות מאסר. כמו כן, מעשה מגונה שייעשה באדם המוגדר כלוקה בנפשו או בשכלו ובאדם שגילו נמוך מ–14 שנים, גם אז, יעמוד העונש על עד 7 שנות מאסר.

הדרגה החמורה ביותר מכונה כמעשה מגונה בנסיבות מחמירות. עבירה זו באה לידי ביטוי במקרים שבהם המעשה המגונה נעשה בקטינים בתוך המשפחה. מקרה זה מוגדר כחמור ביותר בחוק העונשין וזאת בשל העבודה שהמעשה המגונה בקטינים בתוך המשפחה מלווה בהתעללות, איומים בנשק קר או חם וכן בגרימת חבלות. נראה שהמחוקק קבע כי זו הדרגה הגבוהה ביותר והחמורה ביותר בחוק, כיוון שמדובר במעשה שנעשה כנגד קטינים ולכן, העונש המרבי בגין מעשים כאלו, עומד על עד 10 שנות מאסר.

לאור כל האמור, ניתן לומר כי חוק העונשין מגדיר את מדרג החומרה בכל הקשור לעבירות מין, כאשר העבירה החמורה ביותר היא מעשה האינוס ומיד אחריה – העבירה של המעשה המגונה. על פי הדגש, החשיבות והשוני במדרג העונש שאותו קובע המחוקק, ניתן לראות כי מול עייני המחוקק עומד אינטרס אחד ברור והוא מניעת העבירות וכן הטלת עונש חמור על הנאשמים, בגין עבירות אלו.

מעשה מגונה בתוך המשפחה ומעשה מגונה בקטינים:

נראה כי המחוקק רואה לנכון להדגיש מעשה מגונה הנעשה בתוך המשפחה ולהעניש בגינו אף בחומרה יתרה משאר המקרים של מעשה מגונה. תלותם המוחלטת של קטינים בבני משפחתם, בהוריהם ואחיהם, היא אחת הסיבות העיקריות להחמרת העונש מצד המחוקק. מעשה מגונה בתוך המשפחה עשוי להרוס את התא המשפחתי, פיזית ובוודאי שגם רגשית. לעיתים, קטינים שסובלים ממעשה מגונה בעל אופי מיני, אינם מבינים את משמעות הדבר ואת חומרת המעשה, אך לימים, כשיגדלו, יבינו את חומרת המעשה שנעשה כלפיהם. זאת ועוד, מעשה מגונה עלול לגרום לקטין, נזק נפשי חמור יותר לעומת אדם בגיר שעובר אותו, בשל העובדה שהקטין בתחילה אינו מבין את המשמעות ואינו מתלונן על כך. הקורבן עלול להיפגע ולסבול ממעשה מגונה, לאורך זמן ממושך. ההתמודדות עם המעשה עלולה להזיק לו ולעיתים אף להוביל אותו למצבים קיצוניים, כגון מחשבות נקמה באדם שמבצע בו מעשים אלו.

מכאן ובשים לב למבואר, סעיף 348 (א) לחוק העונשין, עוסק כולו בעבירות המעשה המגונה הנעשות בתוך המשפחה. כאמור, מעשה מגונה בתוך המשפחה הוא בעל העונש החמור ביותר. זאת ועוד, לצד ההליך הפלילי המתקיים בכותלי בית המשפט, עשוי בית המשפט לפסוק פיצויים, שאותם ישלם הנאשם לקורבן ולמשפחתו. לצד זאת, ניתן להגיש תביעה נזיקית בעקבות ביצוע העבירה, שבה הסכום עשוי להיות גבוה מאוד, בהתחשב בכל מקרה ונסיבותיו.

מעשים מגונים המבוצעים על ידי בני נוער:

לא פעם, שומעים בתקשורת על מקרים שבהם בוצע מעשה מגונה על ידי בני נוער, לעיתים אף בני נוער קטינים. לעיתים המעשה נעשה בקלות דעת ואף מחוסר הבנה לחומרת המעשה ולהשלכותיו. כמובן שגם במקרים אלו, החוק מעניק מעטפת הגנה לקורבן. חשוב להדגיש כי כתב אישום לא יוגש כנגד קטין שגילו אינו עולה על 12 שנים והטיפול יעשה על ידי שירותי הרווחה, שירותי מבחן ופקידי סעד וזאת על מנת לתת הרתעה, לשקם ואף להגן על הקורבן.

מעשה מגונה בכוח או באמצעי לחץ:

מעשה מגונה יתכן שיעשה גם בהפעלת כוח או אמצעי לחץ. המעשה המגונה, כאמור, הינו ביצוע פעולה לשם גירוי או סיפוק מיני על ידי מבצע העבירה. חוק העונשין מגדיר את יסודותיה של עבירת המעשה המגונה בכוח או באמצעי לחץ, כביצוע מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני, לצד אחד מהתנאים הבאים:

– שימוש בכוח פיזי ללא הסכמתו של אדם שגילו עולה על 16 שנים.
– הפעלת אמצעי לחץ או איום כלפי הקורבן.
– המעשה התבצע בקטין שגילו תחת 14 שנים, גם אם נעשה בהסכמה.
– המעשה התבצע באדם שגילו עולה על 16 שנים, אך ההסכמה הושגה בדרכי מרמה או תוך ניצול של מצב חוסר הכרה, או תוך ניצול היותו חולה נפש או בעל מגבלות כזו או אחרת.

מעשה מגונה בכוח או באמצעי לחץ, יכול להתקיים תוך איומים על הקורבן, הפעלת כוח מצד מבצע העבירה או תוך ניצול העבריין את הקורבן. חוק העונשין מבחין בין כלל המעשים המגונים וכך נעשה גם הבדל מהותי בענישה. עונשו של המעשה המגונה בכוח או באמצעי לחץ, עומד על עד 7 שנות מאסר, בדומה לעונש שיוטל על עבריין שמבצע את המעשה המגונה כנגד אדם עם מוגבלות שכלית וכנגד קטינים שגילם נמוך מ–14 שנים.

מעשה מגונה בפומבי:

סעיף 349 לחוק העונשין, דן בעבירה שונה לכאורה, שנקראת “מעשה מגונה בפומבי”. למעשה, ההבדל המהותי בין מעשה מגונה לבין מעשה מגונה בפומבי, הוא שהמעשה המגונה נעשה באופן פומבי. כמובן שחוק העונשין מגדיר מהו מקום פומבי: מקום ציבורי שבו אדם יכול לראות את המעשים מכל מקום שבו הוא נמצא, או לחילופין, מקום שאינו ציבורי, אך אדם אחר אשר נמצא במקום ציבורי, יכול לראות את המעשה המגונה.

לשם השלמת התמונה, נעיר כי התנהגויות שתיחשבנה כמעשה מגונה בפומבי, יכולות להיות תנועות מגונות, התערטלות פומבי ואף התייחסות מילולית בוטה. כאמור, על התנהגויות אלו להיות מיועדות לצורך סיפוק, גירוי או ביזוי מיני, כפי שמגדיר החוק.

עבירות מין במסגרת הדרכה או ייעוץ דתי:

בשנים האחרונות התגלה מגוון רב של עבירות או הטרדות מיניות, שהאחראים עליהן הם בעלי מקצוע, כגון יועצים או מדריכים דתיים בישיבות ובמסגרות דתית. לכן, כדי להתמודד עם התופעה הפסולה, הועלתה הצעת חוק העונשין – בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת (התשע”ו–2015). הצעת החוק קבעה, כי כהן דת, אשר במשך התקופה שבה היה אחראי על ייעוץ או הדרכה דתית, ביצע מעשה סדום או היה אחראי על ביצוע מעשי סדום, או ביצע הטרדה מינית או מעשה מגונה באדם שמלאו לו 18 שנים, תוך ניצול תלות נפשית, או לחילופין, תוך ניצול הייעוץ שנתן, עונשו יעמוד על עד כ–4 שנות מאסר. נעיר כי במסגרת הצעת החוק, הוצע כי כהן דת האחראי על ביצוע מעשה מגונה בקטין שגילו עולה על 14 שנים, תוך ניצול יחסי תלות וייעוץ דתי, עונשו יעמוד על עד 4 שנות מאסר בפועל.

ההצעה טרם עברה סופית בכנסת, אך היא בוודאי מהווה שינוי גישה בכל הנוגע לעבירת המעשה המגונה ובכלל זה, עבירות המין.

מעשים מגונים דרך הרשת האינטרנטית:

רשת האינטרנט הפכה בשנים האחרונות לרשת ויראלית בעלת תפוצת המונים, בעיקר בקרב בני הנוער. הרשת אף גרמה להתפתחות בתרבות האנושית, המאפשרת התקשרות של אנשים מכל העולם. מעת לעת, עולות לכותרות פרשות קשות, של ביצוע מעשים מגונים או עבירות מיניות כאלו ואחרות שבוצעו דרך רשת האינטרנט. האכיפה במקרים אלו נעשית קשה יותר וזאת בשל הקושי להגיע אל אותם “עברייני אינטרנט” המטרידים ולחשוף אותם. גרוע מכך, אותם עבריינים לעיתים מתחזים ומציגים מידע שקרי לאדם שעמו הם מדברים. היכולת הזו להתחזות, גורמת לחציית קווים אדומים, שלעיתים נעשית שלא מדעת.

כאמור, חוק העונשין, מגדיר מעשה מגונה כמעשה בעל אופי מיני, שאינו כולל חדירה ומבוצע בניגוד לרצונו של הקורבן – וכל זאת על מנת להגיע לסיפוק גירוי או ביזוי מיני. לכן, ניתן לראות כי גם מעשים הנעשים דרך רשת האינטרנט יחשבו כמעשים מגונים, אך החוק מתקשה להתמודד עם הגדרתו הברורה של מעשה כזה.

דרכי התמודדות עם מעשה מגונה:

כפי שסקרנו במאמר, הגדרתו של מעשה מגונה היא רחבה מאוד וכוללת מספר תנאים הנדרשים לשם גיבוש העבירה, בהתאם לסיטואציות שונות. המעשה המגונה יוגדר ככזה, אם עמד בכל התנאים שאותם מציג הדין, אשר החשוב והעיקרי בתנאים, הוא עניין הסכמתו מדעת של הקורבן. עבירת המעשה המגונה בנויה מקיומו של יסוד עובדתי, הדורש ביצוע פעילות בנסיבות מסוימות וכן מודעות ומטרת סיפוק, גירוי או ביזוי מיני.

במידה ואתם/ן עומדים/ות בנעליו של הקורבן למעשה המגונה, מומלץ לדווח על כך למשטרה ולקרוב משפחה שיוכל לעזור, על מנת למנוע מהמצב להימשך כפי שהוא. במאמר הובא לפניכם/ן כלל המידע על חוק העונשין שמגדיר את המעשה המגונה וכן את ההשלכות הטמונות בו. הובהר כי האכיפה בכל הקשור לעבירות מין על פי המחוקק, הינה אכיפה נוקשה וחמורה וזאת בשל הפגיעה הנעשית בגופו ובנפשו של הקורבן, העובר פגיעה מינית.

לסיכומו של דבר:

עבירת מעשה מגונה כוללת קשת רחבה של מעשים, החל מנשיקה ועד לנגיעה באזורים אינטימיים ללא רשותו של הקורבן. המחוקק עומד על החמרת הענישה במעשים הכוללים פגיעה מינית וזאת בשל הפגיעה הקשה שעמה מתמודד הקורבן. מכאן, נראה כי עבירות מין ככלל ועבירות מעשה מגונה והטרדה מינית בפרט, הן עבירות חמורות מאוד שאליהן מתייחס המחוקק בכובד ראש ובחומרה רבה. לכן, במידה ומצאתם את עצמכם חשודים או נאשמים בעבירה של מעשה מגונה או עבירת מין כזו או אחרת, מומלץ תחילה להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום הפלילי ככלל ובעבירות מין בפרט.

נעיר כי ההליך הפלילי הינו הליך ארוך וקשה, שעלול להעיב על שמו של מבצע העבירה והחמור מכול, לפגוע במשפחתו וכן במשפחת הקורבן. לכן, עורך דין מומחה בתחומו ידע להוביל את ההליך בפועל וללוות תוך ייעוץ מעמיק בנושא. עבירות מין, הן עבירות מורכבות ורגשיות מאוד. ההליכים המשפטיים בתיקים של עבירות מין ובפרט בעבירות של מעשה מגונה, מצריכים ידע, ניסיון רב וגם רגישות ייחודית, לכן – אין תחליף, במקרים כאלו, להסתייעות בעורך דין פלילי בעל ניסיון רב.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
מעשה מגונה, 5.0 out of 5 based on 5 ratings